Logo Garage AD

Privacy policy

1 – PREAMBULE

De NV AUTODISTRIBUTION BELUX, met maatschappelijke zetel te 1620 Drogenbos, Mozartlaan 8 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0471 772 960, verwerkt persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) in het kader van haar activiteiten, waaronder persoonsgegevens die door de verschillende merken en vennootschappen van de groep en via hun websites worden verzameld. 

Het doel van dit “Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens” is om alle betrokken natuurlijke personen (“u, uw”) te informeren over hoe AUTODISTRIBUTION BELUX persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en over de middelen waarover u beschikt om dit gebruik te controleren. Het doel van dit beleid is ook om de verbintenissen te definiëren die door AUTODISTRIBUTION BELUX zijn aangegaan met betrekking tot de naleving van de beginselen van de Europese Verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 Dit beleid is niet van toepassing op websites van derden die op de website www.ad-belgium.be worden vermeld.

2 – TOEPASSINGSGEBIED

Dit beleid bevat de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de persoonsgegevens die worden verzameld op de website www.ad-belgium.be
 AUTODISTRIBUTION BELUX verzamelt persoonsgegevens online (inclusief per e-mail), op papier of mondeling; dit beleid is van toepassing ongeacht de manier waarop de gegevens worden verzameld of verwerkt. Het begrip “persoonsgegevens” (de “persoonsgegevens”) verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” wanneer hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of een of meer elementen die uniek zijn voor hem of haar.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zijn onderworpen aan de bepalingen van dit beleid en de toepasselijke gebruiksvoorwaarden. Als u ermee instemt aan ons persoonsgegevens te verstrekken, dan zijn zij onderworpen aan de bepalingen van dit beleid en de toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

3 – VERZAMELDE GEGEVENS

3.1 ALGEMENE BEPALINGEN

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de site en tot de diensten, moet u aan AUTODISTRIBUTION BELUX bepaalde persoonsgegevens verstrekken. De verzamelde persoonsgegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: 

Alle andere persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.
De verzamelde persoonsgegevens zijn echter beperkt tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de in artikel 4 hieronder uiteengezette doeleinden.

Het staat u vrij om al dan niet alle of een deel van uw persoonsgegevens te verstrekken. Er worden geen persoonsgegevens verzameld zonder dat u er vrijwillig voor kiest om deze te verstrekken. Indien u er echter voor kiest om deze niet te verstrekken, kan een dergelijke beslissing het bereiken van de in artikel 4 hierna beschreven doelstellingen in de weg staan, waardoor sommige diensten en functionaliteiten van de websites mogelijk niet werken.

3.2 GEGEVENS VAN KINDEREN

AUTODISTRIBUTION BELUX (en de bedrijven van de AUTODIS Group en de DOYEN AUTO Group in het algemeen) richt(en) zich niet op een publiek van kinderen jonger dan 15 jaar en dus ook niet op het verzamelen van hun persoonsgegevens. Indien dit toch het geval zou zijn, verbindt AUTODISTRIBUTION BELUX (en de bedrijven van de AUTODIS-groep en de DOYEN AUTO-groep) zich ertoe de toestemming van het ouderlijk gezag te verkrijgen voor de verwerking van deze gegevens, ze te beschermen en ze als gevoelige gegevens te beschouwen.

4 – METHODE EN DOEL VAN HET VERZAMELEN

Zoals hierboven aangegeven, verstrekt u uw persoonsgegevens vrijwillig. Dit privacybeleid is van toepassing ongeacht de wijze waarop de gegevens worden verzameld (online, op papier of mondeling). In het geval ze online worden verzameld, zal dit privacybeleid op de relevante websites verschijnen en, in het geval ze op papier of mondeling worden verzameld, wordt u op de hoogte gebracht van het bestaan van dit privacybeleid.

Persoonsgegevens worden over het algemeen verzameld ten behoeve van bepaalde functies van de website www.ad-belgium.be en voor de behoeften van de activiteit van AUTODISTRIBUTION BELUX (en de bedrijven van de AUTODIS-groep en de DOYEN AUTO-groep in het algemeen). AUTODISTRIBUTION BELUX verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van haar activiteit en in het bijzonder voor: 

5 – COOKIES

Wanneer u een van deze sites bezoekt, kunnen cookies op uw apparaat worden geïnstalleerd (computer, tablet, enz.). Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een site bezoekt of een advertentie bekijkt. Een cookie kan het apparaat dat u gebruikt niet beschadigen. Het doel van een cookie is het opslaan van informatie met betrekking tot de navigatie op de site (de bekeken pagina’s, de datum en het tijdstip van het bezoek, etc.). Deze informatie kan door de cookie-uitgever worden gelezen tijdens toekomstige bezoeken. In geen geval bevatten deze cookies persoonsgegevens. Cookies zijn op geen enkele wijze bedoeld om op frauduleuze wijze persoonsgegevens te verzamelen.
 Wij gebruiken verschillende soorten cookies omdat ze verschillende doeleinden hebben.
 U kunt er op elk moment voor kiezen om de cookies uit te schakelen door uw browser te configureren.

AUTODISTRIBUTION BELUX herinnert u eraan dat het uitschakelen van cookies kan zorgen voor een minder goede surfervaring op een van de sites en raadt u daarom aan om hiermee rekening te houden bij het configureren van uw browser.

6 – VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING EN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

De “verwerking” van persoonsgegevens omvat in het bijzonder het gebruik, de opslag, de registratie, de overdracht, de aanpassing, de analyse, de wijziging, de aangifte, de uitwisseling en de vernietiging van persoonsgegevens voor zover nodig in het licht van de omstandigheden of wettelijke vereisten.
 Alle verzamelde persoonsgegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen voor de periode die is voorzien in de toepasselijke wetgeving.

7 – LINKS NAAR DE SITES DIE NIET DOOR AUTODISTRIBUTION BELUX WORDEN BEHEERD

De website www.ad-belgium.be kan u voorstellen om via hyperlinks naar andere websites te gaan. De koppeling van de website naar deze sites wordt beschouwd als aanvullende gekwalificeerde informatie. De gebruiker erkent dat deze sites en diensten van derden of partners volledig onafhankelijk zijn van AUTODISTRIBUTION BELUX en in geen geval kan AUTODISTRIBUTION BELUX verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites, die zij niet publiceert. De voorgestelde doorverwijzing naar een site van derden vormt geen aanbeveling en AUTODISTRIBUTION BELUX is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de redactionele inhoud die op de betreffende sites wordt aangeboden.

8 – OVERDRACHT VAN GEGEVENS

In geval van toegang tot de websites vanuit een niet-EU-land waarvan de wetgeving inzake het verzamelen, het gebruik en de overdracht van gegevens verschilt van de Europese wetgeving, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Europese Unie in het kader van uw navigatie op de websites.
 Indien AUTODISTRIBUTION BELUX vaststelt dat een derde partij persoonsgegevens gebruikt of openbaar maakt zonder dit privacybeleid na te leven of in strijd is met de toepasselijke wetgeving, zal AUTODISTRIBUTION BELUX alle redelijke maatregelen nemen om dergelijk gebruik of openbaarmaking te voorkomen of te beëindigen.
 AUTODISTRIBUTION BELUX kan uw persoonsgegevens ook overdragen aan derden indien AUTODISTRIBUTION BELUX van mening is dat een dergelijke overdracht noodzakelijk is om technische redenen (bijvoorbeeld voor het hosten van websites), in het legitieme belang van AUTODISTRIBUTION BELUX of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze overdrachten kunnen plaatsvinden via internet, post, fax of elke andere methode die AUTODISTRIBUTION BELUX geschikt acht en die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

9 – RECHT OP INZAGE, CORRECTIE, OVERDRACHT EN VERWIJDERING

AUTODISTRIBUTION BELUX heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de bovengenoemde doeleinden en om de juistheid en actualisering ervan te waarborgen.
 U hebt het recht op een afschrift van uw persoonsgegevens die door AUTODISTRIBUTION BELUX zijn opgeslagen. Daarnaast hebt u het recht om de rectificatie, overdraagbaarheid of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast hebt u ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 U kunt uw recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid of verwijdering uitoefenen door per post een brief te sturen met uw verzoek en een kopie van uw identiteitskaart naar de functionaris voor gegevensbescherming van AUTODISTRIBUTION BELUX op het volgende adres: Functionaris voor gegevensbescherming
 Mozartlaan 8
 1620 Drogenbos
 rgpd@doyen-auto.com

10 – VEILIGHEID EN DE ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

AUTODISTRIBUTION BELUX draagt zorg voor de bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens die u aan haar hebt doorgegeven, om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en om de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking aan onbevoegde derden te voorkomen.
 AUTODISTRIBUTION BELUX verbindt zich ertoe om de principes van privacy by design en privacy by default te respecteren en heeft als zodanig fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen om elk verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of mogelijke vernietiging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Ondanks de inspanningen van AUTODISTRIBUTION BELUX om uw persoonsgegevens te beschermen, kan AUTODISTRIBUTION BELUX de onfeilbaarheid van deze veiligheidsmaatregelen echter niet garanderen vanwege de onvermijdelijke risico’s die kunnen ontstaan tijdens de verwerking van persoonsgegevens.
 Aangezien alle persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is hun toegang beperkt tot werknemers en dienstverleners van AUTODISTRIBUTION BELUX die deze toestemming nodig hebben om hun taak uit te voeren.

11 – OPLOSSEN VAN CONFLICTEN

Hoewel AUTODISTRIBUTION BELUX redelijke maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele technologie voor overdracht of opslag volledig onfeilbaar.
 AUTODISTRIBUTION BELUX streeft er echter naar om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Als u redenen hebt om aan te nemen dat de veiligheid van uw persoonsgegevens in het gedrang is gekomen of dat de gegevens werden misbruikt, wordt u uitgenodigd om contact op te nemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van AUTODISTRIBUTION BELUX op het bovenstaande adres (zie paragraaf 9). AUTODISTRIBUTION BELUX zal klachten met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens onderzoeken en proberen deze op te lossen in overeenstemming met de principes zoals uiteengezet in dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens.
 Indien u, ondanks de inspanningen van AUTODISTRIBUTION BELUX om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen, van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit (per e-mail: contact@apd-gba.be of per post: Drukpersstraat 35 1000 Brussel).

12 – CONTACT

Indien u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u een brief sturen naar het volgende adres: Functionaris voor gegevensbescherming
 Mozartlaan 8
 1620 Drogenbos
 Of rgpd@doyen-auto.com 

13 – DATUM VAN INWERKINGTREDING EN HERZIENING VAN HET BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt in functie van de behoeften van AUTODISTRIBUTION BELUX en van de omstandigheden zoals vereist door de wet.
 Dit privacybeleid treedt in werking op 1 oktober 2018.

    Newsflash

    Newsflash

    Ontvang ons nieuws & handige tips